[Cửa Hàng Miễn Thuế] - Thủ tục thanh khoản hàng bán tại cửa hàng miễn thuế

Thứ Tư, 21/10/2015, 09:02 GMT+7

 

Thủ tục thanh khoản hàng bán tại cửa hàng miễn thuế

1. Trình tự thực hiện:

        1. Mỗi tháng, Hải quan thực hiện thanh khoản tờ khai hải quan đối với hàng hoá đã bán trong tháng một lần vào tuần đầu tiên của tháng tiếp theo. Khi Hải quan kiểm tra, thanh khoản thương nhân phải xuất trình hồ sơ nêu tại Điều 17 Thông tư này và sổ sách, chứng từ quản lý theo dõi hoạt động kinh doanh liên quan của thương nhân (khi Hải quan yêu cầu).

        2. Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bán hết hàng hoặc hết thời hạn lưu giữ hàng hóa, thương nhân có trách nhiệm nộp cho Hải quan hồ sơ thanh khoản.

        3. Trong quá trình thanh khoản, nếu xét thấy cần thiết thì Hải quan thực hiện kiểm tra lượng hàng tồn tại kho chứa hàng và tại cửa hàng miễn thuế. Định kỳ hàng năm Hải quan thực hiện kiểm tra hàng tồn kho, tồn cửa hàng.

        4. Sau khi thanh khoản tờ khai hải quan, thương nhân phải lưu giữ hồ sơ bán hàng theo chế độ kế toán quy định.

        5. Thanh khoản đối với hàng hóa đổ vỡ, hư hỏng, mất phẩm chất, kém chất lượng:

            5.1 Đối với hàng hóa đổ vỡ trong quá trình vận chuyển, bảo quản, hư hỏng, mất phẩm chất, kém chất lượng thì thương nhân phải nộp văn bản giải trình gửi Hải quan, nội dung giải trình nêu rõ lý do và tên mặt hàng, mã số hàng, số lượng, trị giá. Hải quan trên cơ sở nội dung giải trình và thực tế hàng hóa có trách nhiệm xác nhận đối với hàng hóa nêu trên.

            5.2 Thương nhân chịu trách nhiệm tổ chức huỷ bỏ theo quy định về huỷ bỏ phế liệu dưới sự giám sát của Hải quan; báo cáo Tổng cục Hải quan về kết quả huỷ bỏ hàng hóa.  

            5.3. Chính sách thuế đối với hàng hóa đã hủy bỏ thực hiện theo quy định của Luật thuế hiện hành.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính

3. Hồ sơ yêu cầu:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Công văn đề nghị thanh khoản;

- Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (bản lưu người khai Hải quan): bản chính

- Chứng từ bán hàng cho từng loại đối tượng mua hàng miễn thuế: nộp bản sao, xuất trình bản chính;

- Báo cáo bán hàng trong tháng của thương nhân: bản sao;

- Các chứng từ khác (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

4.Thời hạn giải quyết: Không quy định

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân và tổ chức

6.Cơ quan thực hiện thủ tục:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Đơn vị quản lý cửa hàng miễn thuế và Chi cục Hải quan

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đơn vị quản lý cửa hàng miễn thuế và Chi cục Hải quan

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):                   

7.Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận thanh khoản

8.Lệ phí: không

9.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai, mẫu bảng biểu:

Tờ khai hải quan - Quyết định 1257/QĐ-TCHQ

10.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

11.Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan

- Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan

- Quyết định số 24/2009/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế;

- Thông tư 120/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế

Xem thêm: Mẹo vặt cuộc sống

Xem thêm: http://nhapkhauuythac.com/trai-nghiem-mua-hang.html

Tags: hangnhapmienthue, hàng nhập miễn thuế, thuế, miễn thuế, hàng, hàng nhập, mua hàng, hàng miễn thuế, cửa hàng, cửa hàng miễn thuế, bán hàng miễn thuế, mua hàng miễn thuế, Thủ tục hải quan đối với hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế, nhưng được đưa vào bán ở
HangNhapMienThue.com / Cửa hàng miễn thuế
Tags: hangnhapmienthue, hàng nhập miễn thuế, thuế, miễn thuế, hàng, hàng nhập, mua hàng, hàng miễn thuế, cửa hàng, cửa hàng miễn thuế, bán hàng miễn thuế, mua hàng miễn thuế, Thủ tục hải quan đối với hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế, nhưng được đưa vào bán ở
HangNhapMienThue.com / Cửa hàng miễn thuế