[Cửa Hàng Miễn Thuế] - Thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu đã nộp thuế và hàng hóa sản xuất tại việt nam đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế

Thứ Tư, 21/10/2015, 09:02 GMT+7
Thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu đã nộp thuế và hàng hóa sản xuất tại việt nam đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế

1. Trình tự thực hiện:

  Thủ tục đối với hàng hoá nhập khẩu đã nộp thuế, hàng hóa sản xuất tại Việt Nam đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế được coi là hàng hóa xuất khẩu và tuân thủ chính sách mặt hàng theo quy định của pháp luật.

1. Trách nhiệm của thương nhân:

1.1. Thương nhân bán hàng đăng ký tờ khai xuất khẩu (HQ/2002-XK), thương nhân mua hàng (thương nhân kinh doanh bán hàng miễn thuế) đăng ký tờ khai nhập khẩu (HQ/2002-NK) như đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán.

a) Riêng đối với hàng hoá nhập khẩu đã nộp thuế thì nộp thêm các chứng từ sau: tờ khai nhập khẩu ban đầu, biên lai thuế các loại (bản sao có xác nhận đóng dấu, ký tên của giám đốc doanh nghiệp).

b) Thủ tục hải quan thực hiện tại Chi cục Hải quan quản lý kinh doanh bán hàng miễn thuế.

1.2. Hàng ngày, trên cơ sở hoá đơn bán hàng, thương nhân mua hàng có trách nhiệm tổng hợp số hàng đã bán trong ngày để lập báo cáo bán hàng.

1.3. Trên cơ sở sổ theo dõi hoặc số liệu theo dõi trên máy tính nối mạng với Hải quan và báo cáo bán hàng trong ngày, khi số hàng nhập khẩu trên tờ khai HQ/2002-NK đã bán hết, thương nhân mua hàng có trách nhiệm thông báo cho thương nhân bán hàng cùng liên hệ với Hải quan để kiểm tra đối chiếu và xác nhận thực xuất

2. Trách nhiệm của Hải quan:

2.1. Hải quan có trách nhiệm làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu lô hàng theo quy định hiện hành.

- Riêng đối với tờ khai HQ/2002-XK: xác nhận đã làm thủ tục hải quan và đóng dấu vào ô 26, chưa xác nhận thực xuất và chưa đóng dấu vào ô 27.

- Theo dõi riêng đối với loại hàng này bằng hình thức mở sổ theo dõi hoặc bằng hình thức theo dõi trên máy tính nối mạng giữa Hải quan với thương nhân.

2.2. Căn cứ điểm 1.3, khoản 1 nêu trên Hải quan xác nhận thực xuất vào ô số 27 trên tờ khai HQ/2002-XK (bao gồm bản lưu Hải quan, bản lưu người khai Hải quan) và thanh khoản hồ sơ theo quy định.

2.3. Hải quan thực hiện thủ tục hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính

3. Hồ sơ yêu cầu:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu;

- Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu;

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

4.Thời hạn giải quyết: Không quy định

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân và tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Đơn vị quản lý cửa hàng miễn thuế và Chi cục Hải quan

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đơn vị quản lý cửa hàng miễn thuế và Chi cục Hải quan

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):                   

7.Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp nhận

8.Lệ phí: không

9.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai, mẫu bảng biểu:

Tờ khai hải quan - Quyết định 1257/QĐ-TCHQ

10.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

11.Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan

- Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan

- Quyết định số 24/2009/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế;

- Thông tư 120/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế

Xem thêm: Bài viết nên xem

Xem thêm: http://hangnhapmienthue.com/trai-nghiem-mua-sam.html

Tags: hangnhapmienthue, hàng nhập miễn thuế, thuế, miễn thuế, hàng, hàng nhập, mua hàng, hàng miễn thuế, cửa hàng, cửa hàng miễn thuế, bán hàng miễn thuế, mua hàng miễn thuế, Thủ tục hải quan đối với hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế, nhưng được đưa vào bán ở
HangNhapMienThue.com / Cửa hàng miễn thuế
Tags: hangnhapmienthue, hàng nhập miễn thuế, thuế, miễn thuế, hàng, hàng nhập, mua hàng, hàng miễn thuế, cửa hàng, cửa hàng miễn thuế, bán hàng miễn thuế, mua hàng miễn thuế, Thủ tục hải quan đối với hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế, nhưng được đưa vào bán ở
HangNhapMienThue.com / Cửa hàng miễn thuế